Úvod  Vytlačiť [Odkaz bude otvorený v novom okne]

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), dofinancovanie PP

  21. 08. 2013

- malý projekt

Prioritná os:
č. 1

Lokalizácia projektu:
Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj

Aktuálny stav:
Prebieha projektová príprava projektu (09/2009-06/2015)

Predpokladaný termín začiatku realizácie:
10/2014

Predpokladaný termín ukončenia realizácie:
12/2015

Technický popis projektu:
Realizácia projektu stavby spočíva v zabezpečení jednotlivých aktivít – vypracovania a dodania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti, na základe ktorých bude pre stavbu dodaná projektová dokumentácia, budú zabezpečené doplňujúce geodetické a prieskumné práce, vyriešené majetkovo-právne vzťahy, zabezpečené stavebné povolenia. Časť projektu bude slúžiť ako podklad pre výber zhotoviteľa stavby a na základe realizačných výsledkov projektu bude stavba realizovaná. Projektová príprava bude členená v aktivitách - Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), Dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ) a súvisiaci výkon inžinierskych činností (IČ). Základným východiskom pre realizáciu projektu je schválená DÚR a príprava stavby bude v súlade s harmonogramom projektových prác, ktorý bude sa sledovať rozdelenie stavby z hľadiska realizácie na etapy a ucelené časti stavby.

Ciele projektu:
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude zabezpečená, dodaná a schválená projektová dokumentácia rezortným orgánom, zároveň budú vydané všetky stavebné povolenia príslušnými stavebnými úradmi. Ukončený projekt bude slúžiť ako podklad pre výber zhotoviteľa stavby a samotnej realizácie stavby modernizácie časti paneurópskeho koridoru č. Va, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti modernizácie technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd AGC - európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach a AGTC - európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy. Pripravovaná stavba bude zabezpečená technicky a legislatívne do potrebných podrobností a zároveň budú zabezpečené technické podklady pre medzinárodnú súťaž na výber zhotoviteľa pre realizáciu stavby ako aj samotnú realizáciu stavby.

Špecifické ciele projektu :
Projekt garantuje, že dielo bude mať parametre požadované medzinárodnými dohodami, bude v súlade s dopravnou politikou SR, technicky a legislatívne riadne pripravené a bude minimalizovať dopady na životné prostredie. Projekt spresní finančné náklady potrebné na samotnú realizáciu stavby. Projekt napomáha dosiahnutiu technických špecifikácií interoperability (TSI), zvýšeniu konkurencieschopnosti, bezpečnosti, pohodlnosti a rýchlosti železničnej dopravy a vytvára predpoklady na úspešné zavedenie systémov riadenia železničnej dopravy ERTMS a GSM-R.
Financovanie projektu:

- projektová príprava (ŽoNFP): 25 190 500,-

Finacovanie projektu:
Kohézny fond EÚ ......................... 21 411 925,00 EUR
Spolufinancovanie zo ŠR ...............3 778 575,00 EUR

- realizácia (plán): 1 976 950 541,00 EUR

Kohézny fond EÚ ......................... 1 680 407 959,90 EUR
Spolufinancovanie zo ŠR ..............  296 542 581,10 EUR

Investor (prijímateľ NFP):
ŽSR (projektová príprava)
ŽSR (realizácia stavby)

Zdroj: MDVRR SR