Úvod

Projekty

Doprava a jej význam neustále rastie. Je nie len prostriedkom mobility, ale aj prostriedkom na zvýšenie atraktivity územia, jeho ekonomického potenciálu a kvality života obyvateľov. Dopravná obsluha územia znamená službu jeho obyvateľom a prostriedok integrácie do vyšších územných a hospodárskych vzťahov.

Modernizácia a rozvoj dopravnej štruktúry je rozsiahlou, finančne i technicky mimoriadne náročnou cestou. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť optimálne vytváranie zdrojov a ich efektívne využívanie. Jednou z možností, ako získať potrebné finančné prostriedky na rozvoj dopravnej infraštruktúry sú zdroje z fondov EÚ.

Za rozhodujúce dopravné systémy z hľadiska ich významu a výkonov je možné považovať cestnú a železničnú dopravu, ktorými sa realizuje 98% prepravného objemu v nákladnej doprave a 99% v osobnej preprave. Jednotliví prijímatelia v rámci OP Doprava (OPD) sú na rozdiel od iných tzv. dopytovo orientovaných operačných programov stanovení vopred. Nevyhlasujú sa ani výzvy na predkladanie projektov (len oznamy), rešpektuje sa indikatívny zoznam projektov OPD.

aktualny zoznam projektov OPD.pdf
Dokončenie projektovej prípravy stavby je jedným z nevyhnutných krokov k splneniu záväzkov SR voči EÚ v súvislosti s modernizáciou medzinárodných železničných koridorov na území SR....

Vypracovaná projektová dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie ďalších stupňov PD, ktoré následne budú podkladom pre výber zhotoviteľa stavby TIOP v mieste terajšej žel....

Aktualita_2_1
09. 08. 2013
Realizácia projektu zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách. Podporí rast environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti a uspokojí prepravné...

08. 08. 2013
Úsek Žarnovica-Šášovské Podhradie je súčasťou európskej cesty E-571 Bratislava – Košice, ktorá je súčasťou európskeho cestného ťahu E 58 Viedeň (Rakúsko) – Rostov...

05. 08. 2013
Zvýšenie bezpečnosti a kultúry cestovania, zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie, zvýšenie kapacity železničnej dopravnej cesty

Základným cieľom predloženého projektu je podporiť integráciu systémov verejnej osobnej dopravy v regiónoch Bratislava a Košice a prispieť k rastu kvalitatívnych parametrov železničnej...

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je súčasťou prioritného diaľničného ťahu Bratislava – Trenčín – Žilina – Košice – hranica SR/Ukrajina. V...

Aktuality

Európska únia preplatí Slovensku diaľnicu pri Žiline  
Európska únia preplatí Slovensku výstavbu diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno....
Tunel Ovčiarsko pri Žiline je prerazený  
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely sa dnes zúčastnil na finálnom prerazení...
Obchvat Bratislavy môže byť doplnkovo podporený z fondov EÚ  
Členovia Monitorovacieho výboru dnes schválili zmeny v  Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra....
Verejnú dopravu v Bratislave posilnia záchytné parkoviská a nové železničné zastávky  
Jedným z dôležitých cieľov Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra je podpora verejnej osobnej...

Tlačové správy

60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
60 zmodernizovaných železničných priecestí prispeje k bezpečnosti premávky  
Z Operačného programu Doprava sa do konca minulého roka podarilo zmodernizovať 40 priecestí v...
Staré betónky miznú vďaka eurofondom  
Obyvatelia Galanty a Sládkovičova od decembra minulého roku využívajú zrekonštruovanú cestu smerom do...
Staré betónky miznú vďaka eurofondom  
Obyvatelia Galanty a Sládkovičova od decembra minulého roku využívajú zrekonštruovanú cestu smerom do...