Anketa

Vďaka eurofondom pribudne na Slovensku tento rok 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ako to vnímate?
25%
58%
18%
Úvod

Rozvoj integrovanej prepravy  

Hlavná správa 18. 04. 2013
Rozvoj integrovanej dopravy je zameraný najmä na ľahšie a pohodlnejšie cestovanie - v regiónoch a medzi regiónmi navzájom. Cieľom je, aby bola železničná infraštruktúra základom dopravnej sústavy, na ktorú budú nadväzovať ostatné druhy dopravy (napr. mestská autobusová doprava či prímestská autobusová doprava), vrátane individuálnej automobilovej dopravy (napr.parkoviská). V rámci tohto rozvoja budú podporované aj systémy,  ktoré skombinujú električkovú a železničnú dopravu (tram-train) s cieľom priviesť železničnú dopravu bližšie k zdrojom a cieľom ciest. Prioritná os 4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov 1. ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava n/Bodvou (mesto), projektová dokumentácia* 2. ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava n/Bodvou (mesto) - realizácia*...

Aktuality

17. 05. 2013
Peter Špalek, riaditeľ Odboru projektov železničnej infraštruktúry, intermodálnej prepravy a integrovaných dopravných systémov, Sekcia Operačného programu Doprava na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vysvetľuje projekt Územný generel dopravy v...

03. 05. 2013
Bratislava 3. mája - Finančné prostriedky z Operačného programu Doprava (OPD) sú tiež využívané na podporu infraštruktúry integrovaných systémov hromadnej dopravy v mestách Bratislava a Košice. Jedným z takýchto projektov je aj rekonštrukcia Starého mosta, ktorý je súčasťou...

29. 04. 2013
BRATISLAVA 29. apríla - Hlavné mesto SR pripravuje verejnú súťaž na spracovanie Územného generelu dopravy v Bratislave. Plánuje pritom využiť peniaze Európskej únie a štátu v rámci Operačného programu Doprava.

Aktuálne projekty

ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ, DÚR)  
Vypracovaná projektová dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie ďalších stupňov PD, ktoré...
Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS  
Základným cieľom predloženého projektu je podporiť integráciu systémov verejnej osobnej dopravy v regiónoch...
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Bratislave, úsek Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice a úsek Bratislava hlavná stanica - Devínska Nová Ves, projektová dokumentácia  
Predmetom projektu je spracovanie časti projektovej dokumentácie žel. zastávky, ktorá úzko nadväzuje na iné...

Tlačové správy

Brusel nám schválil a preplatí ďalšie tri dopravné projekty  
Európska únia preplatí Slovensku ďalšie tri veľké projekty z Operačného programu Doprava. Sú to dva...
Na zasadnutí Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválili kľúčové dokumenty  
Predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva financií SR,...
Európska komisia verí kontrole v Operačnom programe Doprava  
Európska komisia deklarovala dôveru v systém kontroly Operačného programu Doprava.