Úvod  Vytlačiť [Odkaz bude otvorený v novom okne]

ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ, DÚR)

  21. 08. 2013

Prioritná os:
č. 4

Lokalizácia projektu:
Trebišov, Košický samosprávny kraj

Aktuálny stav:
Prebieha príprava procesu VO

Predpokladaný termín začiatku projektovania:
09/2013

Predpokladaný termín ukončenia projektovania:
06/2015

Technický popis projektu:
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude k dispozícii projektová dokumentácia na stupni DUR. Predmetom PD je vypracovanie stavebného riešenia a technického vybavenia terminálu osobnej prepravy v mieste terajšej žel. stanice Trebišov pre bezproblémový prestup. V súlade s dlhodobými plánmi má byť terminál prestupným miestom medzi dopravnými druhmi a systémami, aby sa umožnilo presmerovanie ostatných dopravných módov na žel. dopravu. K bezproblémovému prestupu má slúžiť stavebné riešenie a technické vybavenie terminálu.

Ciele projektu:
Realizácia projektu stavby spočíva vo výbere zhotoviteľa PD na základe verejného obstarávania, ktorý zabezpečí tieto aktivity:
- EIA – vypracovanie Zámeru pre posúdenie vplyvu stavby na ŽP, správa o hodnotení činností bude vypracovaná na základe výsledkov zisťovacieho konania,
- DSZ – vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce podľa zákona o verejných prácach, vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy,
- DÚR – vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia.

Špecifické ciele projektu :
- modernizácia a rozvoj žel. Infraštruktúry
- vytvorenie podmienok pre zatraktívnenie verejnej osobnej prepravy, minimalizovanie negatívnych vplyvov, ktoré so sebou prináša rast individuálnej dopravy a ponúknuť občanom mesta (obce) a priľahlého regiónu „udržateľnú“ alternatívu v preprave (mobilite) osôb.

Financovanie projektu:
-projektová príprava (obdobie 2007-2013):
Kohézny fond EÚ ......................... 68 605,20 EUR
Spolufinancovanie zo ŠR ............... 12 106,80 EUR
-projektová príprava (obdobie 2014-2020):
Kohézny fond EÚ ......................... 197 607,83 EUR
Spolufinancovanie zo ŠR ...............  34 871,97 EUR
- realizácia (obdobie 2014-2020):
Kohézny fond EÚ......................... 6 349 500 Eur
Spolufinancovanie zo ŠR..............  1 782 425 Eur

Investor (prijímateľ NFP):
ŽSR

Zdroj: MDVRR SR

Poloha projektu