Úvod  Vytlačiť [Odkaz bude otvorený v novom okne]

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod- I. a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce)

  06. 04. 2013

- veľký projekt

Prioritná os: č. 1

Lokalizácia projektu:
Miesto uskutočnenia stavebných prác je úsek trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce. Stavba sa nachádza v Trenčianskom kraji. Okresy Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.

Aktuálny stav:
Projekt ukončený

Začiatok realizácie (stavebné práce):
september 2009

Predpokladaný termín ukončenia realizácie (stavebné práce):
máj 2013

Technický popis projektu:
Projekt modernizácie železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce je súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov nadväzujúci  na predchádzajúce úseky Bratislava Rača – Trnava a Trnava – Nové Mesto nad Váhom. Stavba predstavuje modernizáciu technickej infraštruktúry na predmetnom úseku vrátane rekonštrukcie zastávok a  železničných staníc v dĺžke približne 17,5 km s cieľom skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov v zmysle  medzinárodných dohôd.
Projekt pozostáva z dvoch etáp a je rozdelený na 5 ucelených častí stavby:
UČS 24 - traťový úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice,
UČS 25 - žst. Trenčianske Bohuslavice,
UČS 26 - traťový úsek Trenčianske Bohuslavice – Melčice,
UČS 27 - žst. Melčice,
UČS 28 - traťový úsek Melčice – Zlatovce.

Súhrnný prehľad objemových ukazovateľov stavby:

1

Celková dĺžka modernizovaného úseku trate vrátane zastávok, výhybne a železničných staníc:

1.1 po modernizácii: 17,457 km
2

Začiatok stavby:

2.1 jestvujúce staničenie trate (v textoch sžkm): 100,500 km
2.2 nové staničenie totožné s jestvujúcim: 100,233 km
3

Koniec stavby:

3.1

jestvujúce staničenie trate: 118,200 km

3.2

nové staničenie: 117,690 km
všetky objekty nového riešenia sú popísané v nžkm

4

Rekonštrukcia osvetlenia v žel. staniciach a žel. zastávkach:

4.1

v zastávke Melčice (počet stožiarov): 35 ks

4.2

v zastávke Kostolná Záriečie (počet stožiarov): 40 ks

4.3 v ŽST Trenčianske Bohuslavice (počet stožiarov): 27 ks
5

Mostné stavby:

5.1 nové železničné mosty: 2 ks
5.2 nové cestné mosty: 6 ks
5.3 rekonštrukcia jestvujúcich železničných mostov: 10 ks
5.4 podchody pre cestujúcich v žel. staniciach: 3 ks
5.5

priepusty – nové a úprava pôvodných: 14 ks

5.6 podchody pre verejnosť : 3 ks
5.7 mostné nosné konštrukcie: 1 973 m3
5.8 mostné podpery: 4 994 m3
5.9 drôtokamenné opevnenie: 687 m3
6

Nové a upravované pozemné komunikácie:

6.1 Betón asfaltový II.-III. tr. : 75 436 m2
6.2 Osadenie cestných panelov: 4 609 m2
6.3 Zámková dlažba: 4 525 m2
7

Protihlukové steny:

7.1 celková dĺžka: 6 123 m
7.2 celková plocha: 18 369 m2
8

Tunel:

8.1 nový dvojkoľajný: 1 755 m

Ciele projektu:
• trvalo udržateľná mobilita
• modernizácia a rozvoj železničnej dopravnej infraštruktúry
• rozvoj verejnej dopravy
• zvýšenie bezpečnosti a kvality železničnej dopravy
• vytvorenie podmienok pre rast a konkurencieschopnosť železničnej dopravy, zvyšovanie jej bezpečnosti a dosahovanie interoperability

Výstup projektu:
Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je ako súčasť európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy EÚ a medzinárodných dohôd. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.


Financovanie projektu:
Kohézny fond EÚ .............................. 190 430 614,66 EUR
Spolufinancovanie zo ŠR ..................... 33 605 402,59 EUR
Iné zdroje........................................ 142 400 099,16 EUR


Investor (prijímateľ NFP):
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Projektový manažér MDVRR SR:
Mgr. Daniel Ondreáš, odbor projektov železničnej infraštruktúry, intermodálnej prepravy a integrovaných dopravných systémov
Ing. Alica Ištvánffyová, odbor projektov železničnej infraštruktúry, intermodálnej prepravy a integrovaných dopravných systémov

Projektový manažér prijímateľa:
Ing. Miroslav Vnuk, odbor investorský

Zdroj: MDVRR SR

Poloha projektu

Galéria k projektu